Tietosuojaselosteet

Colliers International Finland -konsernin asiakas-, prospekti-, yhteistyökumppani- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Colliers International Finland Group Oy (y-tunnus 2396296-6)
Ratamestarinkatu 7 B
00520 Helsinki

2. Yhteystiedot rekisteriasioissa
Hille Amnel
hille.amnel@colliers.com
Puh. +358201302545

3. Rekisterin nimi
Asiakas-, prospekti-, yhteistyökumppani ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Henkilötietojen käsittely perustuu Colliers International Finland Group Oy:n ja samaan konserniin kuuluvien yritysten (jäljempänä CIF) oikeutettuun etuun (ml. suoramarkkinointi) sekä lakisääteiseen velvoitteeseen asiakkaan tunnistamisesta.

Henkilötietojen käyttötarkoitus on:

yritysasiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden välisen suhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi
asiakasviestintä
myynti- ja markkinointitapahtumien järjestäminen
mielipide- ja markkinointitutkimusten toteuttaminen
suoramarkkinointi ja verkkomainonnan kohdentaminen
liiketoiminnan ja palveluiden suunnitteleminen ja kehittäminen
asiakkaan käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeushallinta

5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja asiakas- tai yhteistyökumppaniyritysten ja yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä (ml. uutiskirjeen tilaajat, tarjouspyynnön tehneet, yhteydenottopyynnön jättäneet, tilaisuuksiin osallistujat):
Nimi
Yhteystiedot: postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
Yritys tai yhteisötieto sekä asema yrityksessä tai yhteisössä, jota edustaa
Tarvittaessa yksilöintitieto (passin tai ajokortin nro sopimuksissa, asiakkaan tunnistus)
Suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
Sähköisten palveluiden käyttäjätunnukset ja salasanat
Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot
Ruokavalio tiedot (tapahtumat)
Asiakashistoria (esim. osallistumistiedot tapahtumiin ja tilaisuuksiin)
Asiakas-/käyttäjä- ja asiakaskokemustutkimusten vastaustiedot
Puhelutallenteet
Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot.
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja potentiaalisten asiakasyritysten ja -yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä:
Nimi, titteli, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
• Tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä
• Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

6. Tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla. Rekisteri koostetaan CIF:n kanssa tehtävän asiakkuus- tai yhteistyösopimuksen solmimisen yhteydessä ja sopimussuhteen aikana asiakkaan antamista tiedoista sekä suhteessa muutoin saaduista tiedoista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. Tietojen luovutukset ja siirrot sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU- tai ETA alueen ulkopuolelle.
CIF käyttää ulkopuolisten palveluntarjoajien palveluita esim. uutiskirjeen lähetyslistojen, asiakas- ja yhteistyökumppanitietojen ylläpitoon sekä tilaisuuksiin osallistujien tietojen käsittelyyn. Kukin palvelutarjoaja käsittelee tietosuojasopimuksen mukaisesti henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen ko. palvelun tarjoamiseksi.
CIF -konserniin kuuluvat yritykset (Colliers International Finland Oy, Colliers Isännöinti Oy, Realprojekti Oy) käsittelevät ko. rekisterin henkilötietoja omien asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja prospektien osalta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat
Tiedot säilytetään CIF:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu erikseen nimetyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. CIF varmistaa henkilötietoja käsittelevien alihankkijoidensa kanssa tehtävillä tietojenkäsittelysopimuksilla tietosuojan toteutumisen. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Lähtökohtaisesti asiakastietoja säilytetään kaksi vuotta asiakas- ja/tai sopimussuhteen tai viimeisimmän interaktion (tarjouspyyntö, tilaus tai tapaaminen) päättymisen jälkeen (paitsi milloin lainsäädäntö edellyttää tietojen säilyttämistä pidempään).

Potentiaalisten asiakasyritysten ja -yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä kerättäviä henkilötietoja säilytetään pysyvästi lain sallimissa puitteissa. CIF arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti, jonka lisäksi CIF huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.

9. Rekisteröidyn oikeudet ja pyynnöt
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista.
Rekisteröidyllä eli käyttäjällä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja poistamista.

Muut oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.
Rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Colliers International Finland Oy:n välityspalvelurekisterin tietosuojaseloste
4.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
Colliers International Finland Oy (y-tunnus 0420052-8)
Ratamestarinkatu 7 B
00520 Helsinki

2. Yhteystiedot rekisteriasioissa
Hille Amnel
hille.amnel@colliers.com
Puh. + 358 40 5333055

3. Rekisterin nimi
Colliers International Finland Oy:n Välityspalvelurekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Rekisterin käytön tarkoitus on LKV luvan mukaisen toiminnan varmistaminen.
Rekisterin henkilötietojen käsittelyn perusteena on välitysliikelaki sekä LKV lupa välityspalvelujen tarjoamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmä
Rekisterin tietosisältö koostuu välityspalvelutoimeksiannon suorittamiseksi vaadittavista tiedoista. Rekisteröityjen ryhmät ovat:
Asiakas eli toimeksiantaja tai tämän edustaja ja/tai yhteyshenkilö
Toimeksiannon saajan eli palvelutuottajan vastuuhenkilöt toimeksiannossa
Sopimusosapuolen edustajat
Sopimusosapuolen vastuuhenkilöt, silloin kun ovat eri kuin edellä mainitut edustajat

Rekisterin tietosisältö muodostuu välityspalvelutoimeksiannon suorittamiseksi vaadittavista tiedoista.

a) Asiakkaan nimi
b) Asiakkaan osoite
c) Toimeksiannon järjestysnumero
d) Toimeksiannon sisältö
e) Toimeksiannon vastaanottopäivä ja voimassaoloaika
f) Sopimuksen tekopäivä
g) Sopijaosapuolten nimet
h) Sopimuksen kohde
i) Kauppahinta tai vuokran määrä
j) Välityspalkkio

6. Tietolähteet
Tiedot saadaan rekisteröidyltä toimeksiannon yhteydessä (toimeksiantajatiedot) sekä sopimuksen syntyessä sopimusosapuolilta (sopimustiedot).

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja tietojen luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietoja luovutetaan viranomaiselle viranomaisen pyynnöstä mm. aluehallintovirastolle sen tehdessä tarkastusta välitysliikkeiseen toiminnan lain ja luvan mukaisen toiminnan varmistamiseksi.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat
Tiedot säilytetään Colliers International Finland Oy:n asiakaskohtaisissa toimeksiantopäiväkirjoissa. Toimeksiantopäiväkirjojen säilytyksessä käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu erikseen nimetyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Colliers International Finland Oy säilyttää tietoja välitysliikelain mukaisesti viisi vuotta toimeksiannon päättymisestä. Lisäksi Colliers International Finland Oy noudattaa arava- ja korkotukiasuntoihin liittyviä sääntöjä ja ohjeistuksia säilytysaikojen osalta.

9. Rekisteröidyn oikeudet ja pyynnöt
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista.

10. Muut oikeudet
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.
Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle